Innspill til revidert småhusplan

Beboeraksjonens kommentarer til forslag til de presenterte og reviderte planbestemmelsene i Småhusplanen (S-4220) av 06.04.2022

Vi ønsker å gi vår støtte til intensjonene med ovennevnte revisjon av Småhus-planen som nå er presentert fra Plan- og bygningsetaten. Vi er samtidig glade for at etaten har innskjerpet bestemmelsene så vidt betydelig, men hvor vi likevel vil få komme med visse konkrete synspunkter på flere av de nye foreslåtte og reviderte bestemmelsene.

På mange måter kommer dessverre denne revisjonen minst 10 år for sent, hvor flere nabolag kunne vært spart for ubehagelige og svært vonde prosesser med dårlige og ikke stedstilpassede løsninger som resultat. 

Vi noterer oss også at det i det reviderte utkastet til planbestemmelser i langt større grad nå tar hensyn til bevaring av småhusområdenes karakter, kvalitet og stedsidentitet ved å legge stor vekt på eksisterende vegetasjon, biologisk mangfold, topografi og landskap.

Vi mener de nye bestemmelsene for minste tomtestørrelse, gesims- og mønehøyder, volum og boligtyper er bra. Vi er også glade for at de foreslåtte strengere krav til terrenginngrep, anlegg under bakken og forbud mot takterrasser er tatt med i denne revisjonen. 

Les hele vårt innspill her.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s