Oslo Kommune reviderer parkerinsnormen

Oslo Kommune ønsker å revidere parkeringsnormen. Forslaget går ut på å erstatte minimumsnormen med en maksimumsnorm for antall parkeringsplasser for bolig, yrkesbygg og losjibygg, både private og offentlige. Dette mener Beboeraksjonen Oslo (BAO) er lite fremtidsrettet og vil ha flere uheldige konsekvenser.
Beboeraksjon Oslo anbefaler sterkt at dagens minimumsnorm for parkering av biler videreføres.

Les vårt innspill her.

Underskriftskampanje for mer sollys

Regjeringen har bestemt at byggeforskriftene ikke lenger skal stille krav til sol i nye boliger fra 1. juli 2021. Dette til tross for at det stadig bygges høyere og tettere slik at boliger i de nederste etasjene ofte blir liggende i skygge det meste av året.

Slik kan vi ikke ha det – skriv under på et opprop rettet mot Regjeringen:

Skriv under her

https://www.underskrift.no/vis/8106/

Vi har også sendt et brev til KMD om dette:

Regeringen vil tillate boliger som ikke har sollys

Artikkel i Klassekampen 31. juli 2020

Dagens byggeforskrift – TEK17 – krever at det tas hensyn til god utnyttelse av solinnstrålingen og gode dagslysforhold i rom for varig opphold. Den anbefaler at alle boenheter og felles uteareal bør være solbelyst minst fem timer hver dag ved vår- og høstjevndøgn.

Forsking viser at mangelen på nok dagslys gjør mange slappe, trøtte og deprimerte. Uten sol og dagslys greier ikke kroppen å produsere det viktige D-vitaminet, men det kan vi justere ved å spise D-vitaminer i pilleform eller helst gjennom mat (fet fisk, rogn, lever eller tran). Dagslys gjør dessuten noe med produksjonen av stoffer i hjernen som har innvirkning på humøret.

Men regjeringen vil ikke lytte til dette og har nå vedtatt endringer byggeforskriften. Fra 1. juli 2021 skal det bli lovlig å bygge boliger uten i det hele tatt å ta hensyn til solinnfall i leiligheter. Da trer en endring i kraft i Teknisk byggeforskrift (TEK17). Nåværende paragraf 8.10, med påbud om å vektlegge solforhold blir fjernet. Nå skal det altså åpnes opp for at boliger uten noen form for sollys skal bli lovlig å bygge.

Beboeraksjonen Oslo vil jobbe for at denne planlagte lovendringen blir stoppet. Det er viktig å sikre at dagens paragraf 8.10, med påbud om å vektlegge solforhold, videreføres.

For å stoppe den vedtatte fjerningen av § 8.10 i byggeforskriften, må det fremmes et politisk forslag om å videreføre denne viktige paragrafen. Et slit politisk forslag, som nå må komme fra et av opposisjonspartiene. Men det er aldri for sent å snu, så regjeringens representanter bør også oppfordres til å stoppe fjerningen av denne viktige paragrafen.

Vi anbefaler alle våre medlemmer (og andre) om å jobbe politisk for å sikre at krav til sollys fortsatt skal være en del av byggesaksforskriften.   

Kommunerevisjonens kritiserer PBE for manglende medvirkning

Kommunerevisjonen har undersøkt om PBE sørget for at innbyggerne fikk tilstrekkelig mulighet til å medvirke i plansaker i perioden 2015 til 2018. Rapporten konkluderer med er at PBE ikke i tilstrekkelig grad for at innbyggerne fikk mulighet til å medvirke i alle plansaker. Blant annet ble manglede rutiner eller mangel på enhetlig praksis som kunne sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging påpekt.