Innspill til revidert høyhusplan

Beboeraksjonens kommentarer til forslag til revidert Høyhusplan for Oslo

PBE foreslår at hus over 42 meter skal betegnes som høyhus og kan bygges i opp til 70 meters høyde på 13 ulike steder i byen.

Forslaget er gjennomsyret av en preferanse for høye hus uten at behovet eller konsekvensene er er tilstrekkelig dokumentert.

Samtidig inneholder forslaget flere argumenter som taler imot å bygge høyhus. Mange av disse motargumentene blir ledsaget av argumenter for avbøtende tiltak, uten at disse virker overbevisende.

Vi mener at Oslo ikke trenger flere høyhus. Det er ikke bærekraftig og skaper utrivelige by- og bomiljø med dårligere lokalklima, store skyggevirkninger og kastevinder. Oslos profil som grønn by ødelegges.

Les hele vårt innspill her

Årsmøte 2022

Beboeraksjon Oslo inviterer nye og gamle medlemmer til årsmøte 1. juni 2022 på Oppsal samfunnshus, Vetlandsveien 99, 0685 Oslo

Innledende foredrag er ved:

Prosjektleder Sissel Belgen Jakobsen , assister av enhetsleder Arne Bergsgaard, begge fra Plan- og Bygningsetaten

Sissel Belgen Jakobsen vil snakke om arbeidet med den pågående revisjon av Småhusplanen (S-4220) i Oslo. Dette er et topp aktuelt tema. Vær oppmerksom på at dette er en svært omfattende og streng revisjon av planen — og på høy tid etter manges mening.  Kom, delta og finn ut hva revisjonen vil bety for deg, ditt nabolag og for byen. Det vil bli anledning til å stille spørsmål etter presentasjonen.

Etter presentasjonen holdes årsmøtet med følgende korte agenda:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen.
  3. Godkjenning av årsregnskap for 2021.
  4. Godkjenning av styrets årsmelding.
  5. Fastsettelse av medlemskontingent for året 2023.  
  6. Forslag til justering av BO sine prinsipper 
  7. Valg av nytt styre og revisor 
  8. Valg av valgkomite. 
  9. Eventuelt

Påmelding her

Innspill til revidert småhusplan

Beboeraksjonens kommentarer til forslag til de presenterte og reviderte planbestemmelsene i Småhusplanen (S-4220) av 06.04.2022

Vi ønsker å gi vår støtte til intensjonene med ovennevnte revisjon av Småhus-planen som nå er presentert fra Plan- og bygningsetaten. Vi er samtidig glade for at etaten har innskjerpet bestemmelsene så vidt betydelig, men hvor vi likevel vil få komme med visse konkrete synspunkter på flere av de nye foreslåtte og reviderte bestemmelsene.

På mange måter kommer dessverre denne revisjonen minst 10 år for sent, hvor flere nabolag kunne vært spart for ubehagelige og svært vonde prosesser med dårlige og ikke stedstilpassede løsninger som resultat. 

Vi noterer oss også at det i det reviderte utkastet til planbestemmelser i langt større grad nå tar hensyn til bevaring av småhusområdenes karakter, kvalitet og stedsidentitet ved å legge stor vekt på eksisterende vegetasjon, biologisk mangfold, topografi og landskap.

Vi mener de nye bestemmelsene for minste tomtestørrelse, gesims- og mønehøyder, volum og boligtyper er bra. Vi er også glade for at de foreslåtte strengere krav til terrenginngrep, anlegg under bakken og forbud mot takterrasser er tatt med i denne revisjonen. 

Les hele vårt innspill her.

Oslo Kommune reviderer parkerinsnormen

Oslo Kommune ønsker å revidere parkeringsnormen. Forslaget går ut på å erstatte minimumsnormen med en maksimumsnorm for antall parkeringsplasser for bolig, yrkesbygg og losjibygg, både private og offentlige. Dette mener Beboeraksjonen Oslo (BAO) er lite fremtidsrettet og vil ha flere uheldige konsekvenser.
Beboeraksjon Oslo anbefaler sterkt at dagens minimumsnorm for parkering av biler videreføres.

Les vårt innspill her.

Underskriftskampanje for mer sollys

Regjeringen har bestemt at byggeforskriftene ikke lenger skal stille krav til sol i nye boliger fra 1. juli 2021. Dette til tross for at det stadig bygges høyere og tettere slik at boliger i de nederste etasjene ofte blir liggende i skygge det meste av året.

Slik kan vi ikke ha det – skriv under på et opprop rettet mot Regjeringen:

Skriv under her

https://www.underskrift.no/vis/8106/

Vi har også sendt et brev til KMD om dette:

Regeringen vil tillate boliger som ikke har sollys

Artikkel i Klassekampen 31. juli 2020

Dagens byggeforskrift – TEK17 – krever at det tas hensyn til god utnyttelse av solinnstrålingen og gode dagslysforhold i rom for varig opphold. Den anbefaler at alle boenheter og felles uteareal bør være solbelyst minst fem timer hver dag ved vår- og høstjevndøgn.

Forsking viser at mangelen på nok dagslys gjør mange slappe, trøtte og deprimerte. Uten sol og dagslys greier ikke kroppen å produsere det viktige D-vitaminet, men det kan vi justere ved å spise D-vitaminer i pilleform eller helst gjennom mat (fet fisk, rogn, lever eller tran). Dagslys gjør dessuten noe med produksjonen av stoffer i hjernen som har innvirkning på humøret.

Men regjeringen vil ikke lytte til dette og har nå vedtatt endringer byggeforskriften. Fra 1. juli 2021 skal det bli lovlig å bygge boliger uten i det hele tatt å ta hensyn til solinnfall i leiligheter. Da trer en endring i kraft i Teknisk byggeforskrift (TEK17). Nåværende paragraf 8.10, med påbud om å vektlegge solforhold blir fjernet. Nå skal det altså åpnes opp for at boliger uten noen form for sollys skal bli lovlig å bygge.

Beboeraksjonen Oslo vil jobbe for at denne planlagte lovendringen blir stoppet. Det er viktig å sikre at dagens paragraf 8.10, med påbud om å vektlegge solforhold, videreføres.

For å stoppe den vedtatte fjerningen av § 8.10 i byggeforskriften, må det fremmes et politisk forslag om å videreføre denne viktige paragrafen. Et slit politisk forslag, som nå må komme fra et av opposisjonspartiene. Men det er aldri for sent å snu, så regjeringens representanter bør også oppfordres til å stoppe fjerningen av denne viktige paragrafen.

Vi anbefaler alle våre medlemmer (og andre) om å jobbe politisk for å sikre at krav til sollys fortsatt skal være en del av byggesaksforskriften.   

Kommunerevisjonens kritiserer PBE for manglende medvirkning

Kommunerevisjonen har undersøkt om PBE sørget for at innbyggerne fikk tilstrekkelig mulighet til å medvirke i plansaker i perioden 2015 til 2018. Rapporten konkluderer med er at PBE ikke i tilstrekkelig grad for at innbyggerne fikk mulighet til å medvirke i alle plansaker. Blant annet ble manglede rutiner eller mangel på enhetlig praksis som kunne sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging påpekt.