Category Archives: Uncategorized

Årsmøte 2022

Beboeraksjon Oslo inviterer nye og gamle medlemmer til årsmøte 1. juni 2022 på Oppsal samfunnshus, Vetlandsveien 99, 0685 Oslo

Innledende foredrag er ved:

Prosjektleder Sissel Belgen Jakobsen , assister av enhetsleder Arne Bergsgaard, begge fra Plan- og Bygningsetaten

Sissel Belgen Jakobsen vil snakke om arbeidet med den pågående revisjon av Småhusplanen (S-4220) i Oslo. Dette er et topp aktuelt tema. Vær oppmerksom på at dette er en svært omfattende og streng revisjon av planen — og på høy tid etter manges mening.  Kom, delta og finn ut hva revisjonen vil bety for deg, ditt nabolag og for byen. Det vil bli anledning til å stille spørsmål etter presentasjonen.

Etter presentasjonen holdes årsmøtet med følgende korte agenda:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen.
  3. Godkjenning av årsregnskap for 2021.
  4. Godkjenning av styrets årsmelding.
  5. Fastsettelse av medlemskontingent for året 2023.  
  6. Forslag til justering av BO sine prinsipper 
  7. Valg av nytt styre og revisor 
  8. Valg av valgkomite. 
  9. Eventuelt

Påmelding her

Innspill til revidert småhusplan

Beboeraksjonens kommentarer til forslag til de presenterte og reviderte planbestemmelsene i Småhusplanen (S-4220) av 06.04.2022

Vi ønsker å gi vår støtte til intensjonene med ovennevnte revisjon av Småhus-planen som nå er presentert fra Plan- og bygningsetaten. Vi er samtidig glade for at etaten har innskjerpet bestemmelsene så vidt betydelig, men hvor vi likevel vil få komme med visse konkrete synspunkter på flere av de nye foreslåtte og reviderte bestemmelsene.

På mange måter kommer dessverre denne revisjonen minst 10 år for sent, hvor flere nabolag kunne vært spart for ubehagelige og svært vonde prosesser med dårlige og ikke stedstilpassede løsninger som resultat. 

Vi noterer oss også at det i det reviderte utkastet til planbestemmelser i langt større grad nå tar hensyn til bevaring av småhusområdenes karakter, kvalitet og stedsidentitet ved å legge stor vekt på eksisterende vegetasjon, biologisk mangfold, topografi og landskap.

Vi mener de nye bestemmelsene for minste tomtestørrelse, gesims- og mønehøyder, volum og boligtyper er bra. Vi er også glade for at de foreslåtte strengere krav til terrenginngrep, anlegg under bakken og forbud mot takterrasser er tatt med i denne revisjonen. 

Les hele vårt innspill her.

Oslo Kommune reviderer parkerinsnormen

Oslo Kommune ønsker å revidere parkeringsnormen. Forslaget går ut på å erstatte minimumsnormen med en maksimumsnorm for antall parkeringsplasser for bolig, yrkesbygg og losjibygg, både private og offentlige. Dette mener Beboeraksjonen Oslo (BAO) er lite fremtidsrettet og vil ha flere uheldige konsekvenser.
Beboeraksjon Oslo anbefaler sterkt at dagens minimumsnorm for parkering av biler videreføres.

Les vårt innspill her.