Prinsipper

1. BÆREKRAFTIG – OG FOR INNBYGGERE
Oslos byutvikling må baseres på bærekraftige mål for befolkningsvekst og en tydelig fremtidsvisjon for hvordan byen vår forblir et godt sted å bo også i fremtiden. Byutviklingen må bevare levende nabolag og sikre riktig mangfold blant nye boliger. Funksjonalitet, trivsel og kvalitet skal sikresBoliger skapes og bevares for innbyggere, ikke utbyggere.

2. HARMONI OG FORBEDRING
Byutvikling skal tilpasses eksisterende bomiljø. Fortetting skal ta utgangspunkt i eksisterende bomiljøer slik at kvaliteten i disse forbedres, ikke forringes. Fortetting skal skje i samråd med nåværende beboere og i harmoni med eksisterende bebyggelse og med vektlegging av stedets egenart og historie.

3. VELFUNDERTE OG TRANSPARENTE PROSESSER
Byutvikling skal være velfunderte prosesser som tar tilstrekkelig med tid. Det nære samarbeidet mellom reguleringsmyndighet og utbygger skal balanseres ut gjennom transparens, medvirkning og sunne styringsprinsipper.

4. REELL MEDVIRKNING TIDLIGST MULIG
Beboere, velforeninger og lokaldemokrati forøvrig skal ha mulighet til reell medvirkning på et tidligst mulig stadium. Medvirkningsprosessene skal starte før planleggings-, konsekvensutrednings- og reguleringarbeid gjøres kjent og før oppstartsmøte avholdes.

5. PRIORITER FOLKEHELSE
Boligbygging i rød sone er helseskadelig og må unngås. Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom og luftforurensingsfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold eller luftforhold.

6. SØRG FOR GRØNTOMRÅDER
Opphold og aktiviteter utendørs er svært viktig for folks helse og trivsel. Det er viktig å sikre god tilgang til uteoppholdsarealer og offentlige rekreasjonsområder i alle utbyggingsprosjekter.

7. GRUNDIGE KONSEKVENSUTREDNINGER FØR BESLUTNING
Full konsekvensutredning skal utføres før beslutning om større endringer. Konsekvensutredning skal gjennomføres på alle plannivåer i tråd med plan- og bygningsloven. Oppdeling av naturlig sammenhørende områder for å unngå krav til konsekvensutredning er ikke akseptabelt.